Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


Program ve Oturumlar

E&E 2012 Kongresinde, karayolu yapım ve bakımı konularında dünya çapında önde gelen uzmanların deneyim ve bilgilerinden yararlanılacak ve “Sürdürülebilirlikte Başarının Yolu - Asfalt” teması ile ilgili anahtar konular işlenecektir.

Kimler Katılmalı?
E&E 2012 Kongresi, geleceğimiz için sağlam ve sürdürülebilir karayolları inşa ederken endüstrimizin karşılaştığı zorlukların ele alınacağı ve bu zorluklara yönelik ileri teknoloji ürünü çözümlerin sunulacağı bir platform olacaktır. Yol yapımı ve bakımı alanında faaliyet gösteren;

 • araştırma - geliştirme personeli
 • akademik ve mesleki kurumlar
 • agrega, bitüm, katkı maddeleri ile çeşitli malzemelerin tedarikçileri
 • asfalt tedarikçileri
 • asfalt yol yapım ve bakım müteahhitleri
 • genel müteahhitlik hizmeti verenler ve ilgili mühendisler
 • asfalt plenti ve ekipman imalatçıları
 • ticari organizasyonlar ve sivil toplum kuruluşları
 • yol kullanıcılar ve siyasetçiler
 • altyapı politikası üretenler ile planlama uzmanları
 • çevre politikası müşavirleri
 • ihale ve finansman otoriteleri

ile burada sayamadığımız diğer ilgililer kongremize katılarak fayda elde edebileceklerdir.

Neden katılmalısınız?
E&E Kongresi son 20 yıldır Avrupa’da yol sektörü ve ilgili diğer sektör mensuplarını mutlaka katılmayı arzu ettikleri en önemli etkinliklerden biri haline gelmiştir. Kongre; her dört yılda bir piyasa taleplerinde meydana gelen değişikliklere endüstrinin verdiği yanıtları üst düzey teknik bildirilerle yansıtmaktadır. Kongre aynı zamanda, sektörün köklü ve yeni tedarikçilerinin yer aldığı büyük bir sergiyle de desteklenmektedir. Kongrenin resmi programının yanı sıra katılımcılar birbirleri ile iletişim kurma ve kongre programında vurgulanan ortak konular hakkında görüşmeler yapma fırsatı da bulmaktadırlar.

Katılımın sağlayacağı faydalar
Delegeler kongreye katılarak;

 • Karayolu endüstrisinde kullanılan asfalt malzemeleri ile bitüm teknolojisinin önemi, sürdürülebilirlikleri ve bu alanlarda yaşanan yenilikler hakkında fikir sahibi olmak.
 • Sürdürülebilir çözümlerle karayollarının idamesi için geniş çaplı teknik ve sosyal konular ile iş olanaklarının önemini anlamak.
 • En iyi uygulamaları öğrenmek ve diğer delegeler ile bilgi paylaşım fırsatı yakalamak.
 • Tüm dünyadan meslektaşlar, tedarikçiler ve müşteriler ile iletişim kurmak. gibi birçok şekilde fayda elde edeceklerdir.

PROGRAM VE TEKNİK OTURUMLAR

Kongreye aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde sürdürülebilirlik konusuyla ile ilgili bildiriler kabul edilmiştir.

Enerji ve Karbon
Yollarda kullanılan malzemelerin elde edilmesi, işlenmesi, üretilmesi ve taşınması sırasında harcanan enerjinin maliyeti yalnızca finansal açıdan değil, aynı zamanda küresel ısınma potansiyeli açısından da değerlendirilebilir. Enerji ve karbon salınımı konusunun giderek önemsenmesi, asfalt ve diğer yol yapım malzemelerinin bünyesindeki karbon ve enerji içeriklerine ait miktarların tutarlı ve karşılaştırılabilir bir şekilde ölçülmesi ve beyanlarının yapılmasını gerekli kılacaktır. Bu uygulama başladığında kullanılan malzemelerde ve işlemlerde enerji kullanımı ve karbon etkisinin azaltılmasına ilişkin pratik yaklaşımların anlaşılması önem kazanacaktır. Son olarak yeni geliştirilen “düşük enerjili” malzemelerin performanslarının teyit edilmesi de gerekecektir.

Durabilite ve performans-karışımlar, bağlayıcılar ve asfalt kaplamalı üstyapılar
Sürdürülebilir bir üstyapı; performansını uzun bir süre koruyacak şekilde dayanıklı olmalıdır. Bu da ancak üstyapının uygun dizaynı ve uygun malzemelerin kullanılması ile sağlanabilir. Karışımların ve üstyapıların, çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklar, yoğun su gibi çevresel yaşlanma etkilerine ve elbette yoğun trafiğe maruz kaldıklarındaki özellikleri ve performanslarına dair şu anki anlayışımızı geliştirecek yeni sistemlere ihtiyaç duyulacaktır. Bu çevresel faktörlere karşı direnç sağlayacak veya bunların olumsuz etkilerini en aza indirecek sürdürülebilir tekniklerin, malzemelerin ve/veya katkı maddelerinin tanımlanması gerekecektir.

Kaynak kullanımı ve geri dönüşüm
Doğal kaynakların sorumluluk bilinciyle kullanılması, yeniden kullanım ve geri dönüşümün artırılması ve diğer sektörlerin ihtiyaç duymadığı ikincil malzemelerin asfalta katılması giderek artan bir önem kazanmaktadır. Yapımı ve ömrü (ve hatta daha da ötesi) boyunca yolların çevre üzerinde yaratacakları etkileri tespit etmek ve en aza indirmek için doğru kararların alınmasına yardımcı olacak araçlar geliştirilmektedir. Önemli derecede doğal ve geri kazanım değerlerine sahip olabilen yol yapımında kullanılan malzemelerin bu değerleri, etkin kullanım ve yeniden kullanım yöntemleriyle en üst düzeye çıkartılabilir.

İklim değişikliğine uyum
Giderek daha yoğun bir şekilde hissedilen küresel ısınmanın etkisiyle iklim değişikliği yaşadığımız, herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle yolların 21. yüzyılda maruz kalacağı koşullar geçtiğimiz yüzyılın koşullarından farklı olacaktır. Bu durum bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye farklılık gösterecek olsa da, daha yüksek maksimum sıcaklıkların yaşanması; yağmur ve kar fırtınaları gibi yerel meteorolojik etkilerin daha sık ve daha yoğun bir şekilde görülmesi beklenmektedir. Asfalt malzemeleri ve üstyapı tasarımları bu tip iklimsel zorluklara uyum sağlayabilecek şekilde geliştirilmelidir.

Sosyal etkiler
Yollar insanları, mal ve hizmetleri birbirine bağlar ve ekonomik büyümenin vazgeçilmez bir unsurudur. Yollar bireylere, toplumlara ve iş dünyasına sürdürülebilir faydalar sağlayabilirler. İyi yapılmış yollar tüm dünyada piyasalar/pazarlara, sağlık hizmetlerine ve eğitim imkânlarına daha kolay erişim sağlar. Kentlerde çok çeşitli kullanıcılara hizmet veren yollar güvenli, sorunsuz, sessiz ve etkili ulaşım çözümleri sunabilir; otoyollar ise insanların ve malların kitlesel haraketlerine olanak tanır. Kongre, çevresel etkileri az veya çok olan farklı iklim koşullarında maruz kalabilecek ve farklı kullanıcıların kullanımına sunulacak yolları nasıl yapabileceğimizi ve bu yolların bakımını nasıl sağlayabileceğimizi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Sorumlu kaynak kullanımı ve yeşil (çevreci) ihaleler
Malzeme teknolojisi açısından sürdürülebilirlik giderek daha fazla önem kazandığından, sürdürülebilirliğin önemi ihale süreçlerinde de kaçınılmaz olarak artacaktır. Sürdürülebilirliğin anahtar unsurları nesnel olarak ölçülüp karşılaştırılmadıkça, bu yaklaşımı uygulamaya koymak mümkün olmayacaktır. Bugün piyasalar, karbon ve çevre, tedarik zincirinde adil istihdam ve hatta genel ekonomik istikrar gibi sürdürülebilirlik ile ilgili çok çeşitli konuları içeren sayısız ve büyük olasılıkla da ispatlanmamış taleplerin bombardımanı altındadır. Sürdürülebilirlik ihalelerde yüklenici seçiminde ayırt edici bir unsur olacak ise, teklişerin değerlendirilmesinde sağlam ölçütlerin ve mukayese sistemlerinin geliştirilmesi anahtar öneme sahip olacaktır.

Sağlık ve güvenliğin iyileştirilmesi
Uzun yıllardır yol endüstrisinde yer alan aktörler daha güvenli yollar için yenilikçi çözümler bulunmasına ve endüstriye sunulmasında büyük çaba sarf etmektedirler. Bu çalışmalar, yeterli kayma direncine sahip düzgün ve sessiz asfalt kaplamalar aracılığıyla kullanıcıların rahatlığının ve güvenliğinin artırılmasını da içermektedir. Buna ek olarak, yol yapımında çalışan işçilerin saha içindeki tehlikelerden ve akan trafikten korunmasına ve yol çalışmalarının trafik akışını daha az etkilemesine daha fazla önem verilmektedir. Yol kullanıcılarını ve yol çalışanlarını en iyi şekilde koruma yükümlülüğümüz devam ettiği sürece bu zorluklarla başa çıkmayı sürdüreceğiz.

Karayolu altyapı ve bakım hizmetlerinin finansmanı
Günümüzde karayolu altyapı ve bakım hizmetlerinin finansmanı karşılaştığımız en temel zorluklardan biridir. Yol kullanıcılarının rahatlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerin asgari düzeyde kalmasını sağlamak üzere karayolu ağının gerekli ve zorunlu bakımı için ihtiyaç duyulan finansman kaynakları bulunmalıdır. Hükümetler ve yetkili makamlar genellikle altyapıları iyileştirme politikasını benimsemekle beraber, gerekli kaynağın sağlanması için giderek daha az çaba sarf etmektedirler. Birçok ulusun en değerli varlığı olan karayollarının finansmanı, sözleşmeleri ve mali yönetimleri için yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar keşfedilecektir.

 

powered by: minduce & bildiri merkezi